บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ (PhDIT) ปีการศึกษา 2557
1
 Medical information and data exchange prototype system for patient referral system …Surasak Mungsing and and Teerin Ketvichit
2
  The development of information management system model for patient referral using Thairefer program ….. Teerin Ketvichit and Surasak Mungsing
    Adaptive Rule Learning using Ontology and Neural Network for Blood Dignosis …… Ronnarong Kaewprasert and Surasak Mungsing
   การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผู้ป่วย .....ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
   การพัฒนาตัวแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านไอซีทีในสถาบันการพละศึกษาในประเทศไทย.... กนก อ้นถาวร และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
   แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการและเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล... รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ สุรศักดิ์ มังสิงห์
   ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศ๖วรรษที่ 21 .... พันธิการณ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์
  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (PhDIT) ปีการศึกาา 2557
   
  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (MSIT) ปีการศึกษา 2557
  เปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเครือข่าย 3 จี ความถี่ 2100 เมกะเฮรตซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อใช้งานขณะเดินและขณะโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ... ณัฐธพงษ์ สุลักษณ์อนวัช และสุรศักดิ์ มังสิงห์
  ตัวแบบการบริหารความเสี่ยงในระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา... นางชเอม ชักชวน ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และ รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
  การพัฒนากรอบการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้ ADDIE.... นางสาวณภัทร สหคุณชัย ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และ รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
  ตัวแบบการยอมรับการเรียนรู้เชิงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา .... นายสมศักดิ์ มิดขุนทด ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และ รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (MSIT) ปีการศึกษา 2557
1
-