Published paper:

 • ชวัลรัตน์ ทองช่วย และ ประสงค์ ประณีตพลกรัง. (2008). การสำรวจคุณภาพและเกณฑ์คุณภาพความรู้ในระบบการจัดการความรู้โดยอาศัยวิธีความเชื่อถือเชิงการแนะนำ. The 4th National Conference on Computer and Information Technology (NCCIT 2008), May 23-24. 2008, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม.
 • Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang. (2008). Knowledge Quality in Knowledge Management System Using Trust-Recommendations. IEEE Thailand Section International Conference 2008 on Computer and Information Technology, November 4-5 2008, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang. (2008). Knowledge Quality and Quality Metrics in Knowledge Management Systems. Special issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol 16, no SP3, December. 2018.
 • Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang. (2009). Measuring Knowledge Quality. IEEE Thailand Section International Conference 2009, on Computer and Information Technology, November 26-27 2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Chawanrat Tongchuay, Prasong Praneetpolgrang and Kittima Mekhabunchakij. (2009). Criteria for measuring Knowledge Quality in Universities’s Knowledge Management Systems. RIIT’09 International Conference on Robotics Informatics, and Intelligent Control Technologies, December 11-14 2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
 • ชวัลรัตน์ ทองช่วย และ ประสงค์ ประณีตพลกรัง. (2553). กระบวนการควบคุมคุณภาพความรู้สำหรับระบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ ฎEFQM และ TQM วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาร, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553.
 • Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang. (2010). Application of Fuzzy Logic in Knowledge Quality Assessment for Knowledge Management Systems in the Context of Higher Education. Journal of Information Science and Technology (JIST) vol.1, no.1, 2010.
 • Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang. Application of Fuzzy Logic and Regression Analysis for Knowledge Quality Management. Internatioal Association for Computer Information Systems, vol 54, issue 2, 2013.
 • Chawanrat Tongchuay and Prasong Praneetpolgrang. Knowledge Quality Metrics and Criteria Weight: Impact to the Measurement of Knowledge Management Systems for University in Thailand. The Jornal of International and Knowledge Management Systems, vol. 43, no.2, 2013.
 

Research Interests:

 • Knowledge Quality
 • Knowledge Manaement
 
 

Dissertation Title:

การสร้างตัววัดคุณภาพความรู้และโมเดลการควบคุมคุณภาพความรู้ในการจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

Creating Knowledge Quality Metrics and Model of Knowledge Quality Control in Knowledge Management for Higher Education in Thailand
 

Advisors: ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ ดร.พิลาศพงศ์ ทรัพย์เสริมศรี

 

 

บทคัดย่อ

การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการรวบรวมความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ และช่วยส่งเสริมให้ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพความรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพิจารณาคุณภาพความรู้ให้เหมาะสม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างตัววัด และเกณฑ์วัดคุณภาพความรู้ที่มีความเฉพาะกับบริบทขององค์กร สำหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการคือ 1) ทำการสำรวจคุณภาพสารสนเทศ ความรู้ และพัฒนาเกณฑ์คุณภาพของความรู้ในระบบการจัดการความรู้ในบริบทของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 2) สร้างตัววัดคุณภาพความรู้ในระบบการจัดการความรู้ ในบริบทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ 3) เพื่อพัฒนาโมเดลการควบคุมคุณภาพความรู้ในระบบการจัดการความรู้ในบริบทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในรูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่อิงเทคนิควิธีความเชื่อถือเชิงการแนะนำ โดยงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำตัววัด และเกณฑ์วัดคุณภาพความรู้มาจัดกลุ่มคุณภาพภายใต้ ทฤษฎีทางด้านคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า ตัววัด และเกณฑ์วัดคุณภาพความรู้ ประกอบด้วย ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง การใช้งานได้ เข้าถึงได้เรียนรู้ได้ เข้าใจได้ เป็นปัจจุบัน ประยุกต์ได้และพัฒนาได้ และเมื่อทำการหาน้ำหนักองค์ประกอบของเกณฑ์คุณภาพ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของเกณฑ์คุณภาพมีค่าอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง 0.93 รวมทั้งระดับการยอมรับของผู้ใช้ เมื่อวัดจากความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้น เมื่อนำค่าน้ำหนักองค์ประกอบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และฟัซซีลอจิก รวมทั้งกรรมวิธีการประเมินคุณภาพความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ความรู้ด้วยค่าคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด ทำให้สามารถพัฒนาโมเดลและ
โปรแกรมการควบคุมคุณภาพความรู้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้งานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

ABSTRACT

Knowledge management in the university is the process of gathering knowledge and knowledge-sharing support effectively. Knowledge quality is one of the key factors to affect knowledge management and consideration in the quality of knowledge appropriate impact to overall organizational performance. Therefore, it is necessary to creating knowledge quality metrics and criteria for measuring the quality of knowledge specific to the context of the organization. The research study aims at three objectives: 1) to survey the quality of information, knowledge, and developed criteria for measuring quality of knowledge within the knowledge management systems of the university, 2) to create knowledge quality metrics for measuring the
quality of knowledge within the knowledge management systems of the university, and 3) to develop a model of quality control knowledge in the knowledge management system within the context of the university and knowledge represented through online websites. The website can be used as a source of sharing and learning between staff and students based on trust recommendations. The research methodology used a combination of quantitative and qualitative research and criteria grouped under the quality and relevance theory.

The research showed that the criteria for measuring quality of knowledge include relevance, correctness, usability, accessibility, learnability, understandability, current, apply and develop. The factor loadings found values between 0.57 - 0.93. The high-level of acceptance and satisfaction are showed. In addition, the factor loadings are applied to Analytic Hierarchy Process (AHP), fuzzy logic, and the process of assessment of knowledge from experts and users by quality criteria value results in a developed model and knowledge quality control programs enabling the user to work more effectively.