Members of Learning Innovation Technology Lab

 

ดร.พันธิการ์ วัฒนกุล

ปีการศึกษา 2560

 

Research Interests:

  • Learning in the 21st Century

Published paper:

  • พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Knowledge and Skills Necessary for Learning in the 21st Century)”, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
  • พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “ระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษำยุค 4.0 (มิติทางเทคนิค)” วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน –ธันวาคม 2560).
  Dissertation Title:  

ระบบการประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษายุค 4.0 (Virtual Smart Classroom Evaluation System for Education 4.0)

  Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
 

 

บทคัดย่อ

ห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการเรียนรู้แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีที่ใช้ การที่ทราบถึงคุณภาพของห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนได้นั้นสิ่งสาคัญคือต้องมีเครื่องมือประเมินที่มีประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนโดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพของห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนจริงในระดับชั้นการศึกษาต่างๆของไทยวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1)การพัฒนาตัวชี้วัดในมิติคุณภาพต่างๆ 2)การพัฒนาระบบการประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษาระดับต่างๆ ของไทย และ 3) การประเมินระบบห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนที่พัฒนาขึ้นสำหรับการศึกษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่ามิติการวัดคุณภาพที่ใช้ในการประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนที่เหมาะสมกับการศึกษาของไทย แบ่งออกเป็น 5 มิติคือ มิติทางด้านเทคนิคมิติเนื้อหา มิติความรู้ความเข้าใจ มิติการรู้คิด และมิติทางสังคม ในแต่ละมิติมีตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันไปตามบริบทของระดับการศึกษา ระบบการประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ส่วนคือส่วนการติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนการประมวล ผลขั้นตอนวิธีการประมวลผล ตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับการประเมินและฐานข้อมูล ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็ นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQLระบบสามารถแสดงผลการประเมินคุณภาพ 5 มิติในรูปแบบตัวเลขและกราฟฟิคและให้ข้อแนะนำสำหรับตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงในแต่ละมิติการประเมินระบบ 3 ด้านคือด้านการฟังก์ชันการทำานของ

ระบบ การใช้งานและประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่จากระดับชั้นการศึกษาต่างๆ จำนวน 5 คน พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ด้านและมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจากหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆจานวน 20 คนอยู่ในระดับดีมาก
 

 

ABSTRACT

Virtual smart classroomsdeveloped to support learning performance vary by the technology used. In order to know the quality a virtual smart classroom, it is important to have an effective assessment tool. This research aims to design and develop a virtual-smart-classroom assessment system using quality indicators that are suitable for different levels of education in Thailand, and to develop indicators for use in assessing the quality of a virtual smart classroom. The research methodology is divided into 3 steps: 1) Development of indicators in various quality dimensions; 2) Development of a virtual classroom assessment system for Thai education and 3) Evaluation and verification of the virtual-smart-classroom assessment system for Thai education. Statistics used in data analysisinclude mean and standard deviation.The research found that the quality metrics used in the assessment of a virtual smart classroom that are suitable for education in Thailand was classified into five quality dimensions: the technical dimension, the content dimension, the cognitive dimension, the knowing and thinking dimension and the social dimension. In each dimension there are a number of indicators and weight values varying according to the context of the educational level. The developed virtual-smart-classroom assessment system consisted of five main components: user interface, assessment engine, scoring algorithm, indicator metrics, and database. The system was developed as a web based application with PHP language and MySQL database. The system can display 5-dimensional quality assessment results in numeric and graphics forms, and provide feedback on which indicator that should be improved in each dimension. System performance evaluation in the aspects of functionality, usability, and performance, byfive experts from various educational levels, found that the results were at the good level in all three aspects, and the results of the evaluation of satisfaction, by 20 users from various educational institutions, was at the very good level.