Published paper:

  • พิทักษ์ จิตรสำราญ มาลิวรรณ บุญพลอย และ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. “ตัวแบบการควบคุมผลิตภาพการทำฟาร์มไก่ไข่โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (A Productivity Control Model for Laying Hen Farming with Fuzzy Logic), ” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558, 22 ธันวาคม 2558.
  • พิทักษ์ จิตรสำราญ สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. (2560). การพัฒนาฟาร์มไก่ไข่แบบสมาร์ตบนพื้นฐานตรรกศาสตร์คลุมเครือและราสพ์เบอร์รี่ไพ. วารสาร หน่วยวิจัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา. ปี่ที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 356-367.

 

Research Interests:

  • Fuzzy Logic
  • Productivity Control
 
 

Dissertation Title:

ระบบอินเทอร์เน็ตออทิิงส์สำหรับการควบคุมผลิตภาพการทำฟาร์มไก่ไข่โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (An Internet-of-Things System for Laying Hens Farming Productivity Control using Fuzzy Logic)

 

Advisor: ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒธิสิทธิ์

Co-Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

 

 

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์สองประการ วัตถุประสงค์ประการแรกคือ การพัฒนาตัวแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือสำหรับการควบคุมการผลิตภาพการทำฟาร์มไก่ไข่ วัตถุประสงค์ประการที่สองคือการพัฒนาระบบ อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการควบคุมผลิตภาพการทำฟาร์มไก่ไข่โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมในฟาร์มไก่ไข่ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ประการแรก ผู้วิจัยใช้วิธีการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม แลปวิวโดยข้อมูลนำเข้ามี 3 ตัวแปรด้วยกันคือ อุณหภูมิที่วัดได้ ความชื้นที่วัดได้ ผลกำไรขาดทุน ซึ่งถูกนำมาใช้ในกระบวนกลุ่มคือการฟัซซิฟิเคชั่น โดยอาศัยฟังก์ชันความเป็นสมาชิก จากนั้นอนุมานคลุมเครือโดยอาศัยฐานกฎเพื่อนำไปสู่กระบวนการทำดีฟัซซิฟิเคชั่นด้วยวิธีการหาจุดถ่วงตามกฎคุมเครือ (fuzzy rule)  ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าดิวตี้ (duty) สำหรับควบคุมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ควบคุมความชื้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้ทำการสร้างอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์โดยใช้ราสเบอร์รี่พาย และบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ ตัวแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือที่เสนอถูกโหลดไปทำงานในราสเบอร์รี่พายที่เชื่อมต่อกับบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ อุณหภูมิและความชื้นภายในฟาร์มสามารถถูกเฝ้าสังเกตผ่านบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ ระบบทั้งหมดถูกประเมินใน 3 สถานการณ์ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ผลการประเมินที่ได้พบว่า (1) เมื่อระดับราคาไข่ไก่เริ่มทำให้เกิดสภาวะการขาดทุน บริการซอฟต์แวร์คลาวด์จะทำให้เกิดสัญญาณแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรเพื่อตัดสินใจในกระบวนการผลัดขนไก่ไก่  (2) เมื่อระดับอุณหภูมิในฟาร์มไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมราสเบอร์รี่พายจะทำการสร้างค่าดิวตี้ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมพัดลมดูดไอน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น  (3)  เมื่อระดับความชื้นในฟาร์มไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ราสเบอร์รี่พายจะทำการสร้างค่าดิวตี้ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมพัดลมดูดความชื้น เอฟ-เมเชอร์ของการควบคุมอุณหภูมิความชื้นในระบบฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว มีค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด ต้นทุนก่อนเปิดระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ ต้นทุนเท่ากับ 1.69 บาท/ตัว/วัน ผลผลิตเท่ากับ 2.33 บาท/ตัว/วัน ผลิตภาพเท่ากับ 1.38  ต้นทุนหลังเปิดระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ ต้นทุนเท่ากับ 1.64 บาท/ตัว/วัน ผลผลิตเท่ากับ 2.8 บาท/ตัว/วัน ผลิตภาพเท่ากับ 1.71 และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพหลังใช้ระบบเพิ่มขึ้น 24% บริการซอฟต์แวร์คราวถูกประเมินโดยเกษตรกรเจ้าของฟาร์มไก่ไข่จำนวน 12 คนประเมินได้ว่า ค่าความสามารถในการทำงานของระบบ มีความเหมาะสมพร้อมใช้อยู่ในระดับมาก (X = 4.33) รองลงมาให้ความเห็นว่า ความถูกต้องในการทำงานของระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 3.58)  ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.33) ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก (X = 4.25) การรักษาความมั่นคงของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมาก (X = 3.50)

 

 

ABSTRACT

This thesis has two purposes: the first objective is to develop a fuzzy logic model for controlling laying hen productivity. The second objective is to develop Internet of Things system for controlling laying hen productivity by using fuzzy logic to control environmental controlling equipment within a laying hen farm. To achieve the first objective, I used simulation with Labiew. There are 3 input variables: temperature, humidity, and egg selling profit that were used in fuzzification process based on membership functions, then fuzzy inference based on rule base, and lastly defuzzification process based on the center of gravity. The result is duty values for controlling the temperature controlling devices and the humidity control devices. To achieve the second objective, I created Internet of Things system by using Raspberry Pi and a cloud computing software-as-a-service. The proposed fuzzy logic model was loaded into and executed by Raspberry Pi that connected the software-as-a-service. The temperature and humidity within the farm could be monitored via a software-as-a-service. The holistic system was evaluated in 3 scenarios representing summer, rainy season, and winter. The results showed that (1) when the price of eggs begins to cause losses, the software-as-a-service will notify farmer to decide the process of chicken molting, (2) when the internal-farm temperature is not within the optimal range, the Raspberry Pi generated appropriate duty values to control a heater and a cooler, and (3) when the internal-farm humidity is not within the optimal range, the Raspberry Pi generated appropriate duty values to control ventilation fans. The F-measures of both temperature and humidity controlling by the system in summer, rainy season, and winter were identically 100 percent. The production costs before and after using the system were 1.69 and 1.64 bahts per hen per day. The yields before and after using the system were 2.33 and 2.8 bahts per hen per day. Therefore, the productivity before and after using the system were 1.38 and 1.7. In other word, the productivity increased by 24 percent. The software-as-a-service was assessed by 12 laying hen farmers: the system capability was high (x̄ = 4.33), the accuracy of the system was high (x̄ =3.58), and the ease of use of the system was moderate (x̄ = 3.33), the system efficiency was high (x̄ = 4.25), the security of data in the system was high (x̄ = 3.50).