Members of Learning Innovation Technology Lab

 

 

Research Interests:

  • Visualization
  • Data mining
  • Thai Professional Military Education

Published paper:

  • รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ สุรศักดิ์ มังสิงห์, “จุดประกายแนวคิดพื้นฐานกระบวนการและเทคนิคการสร้างภาพนามธรรม,” วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ปีที่ : 4  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 73-83  ปีพ.ศ. : 2558
  • พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์, “การสำรวจเทคนิคการสร้างภาพนามธรรม: ความก้าวหน้าและการนำมาใช้งานสำหรับบริบททางทหาร,” วารสารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (CRMA Journal) ปีที่ 13  ฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2558, เลขหน้า 159-177.
  • พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์, “การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและแสดงผลด้วยกราฟดาต้าวิชวลไลเซชัน,” วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (CRMA Journal) ปีที่ 16  ฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2561 , เลขหน้า 41-51.
  Dissertation Title:  

ตัวแบบสถาปัตยกรรมระบบดาต้าวิชวลไลเซชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัครและผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นศึกษาด้านการทหารอาชีพของไทย (Data Visualization System Architecture Model for Data Analysis of Applicants and Selected Applicants in Thai Professional Military Education)

  Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “ตัวแบบสถาปัตยกรรมระบบดาต้าวิชวลไลเซชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัครและผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาด้านการทหารอาชีพของไทย” ผู้วิจัยได้ออกแบบการศึกษาด้วยวิธีวิจัยแบบผสมวิธีจากเอกสาร (Document Research) การวิเคราะห์แบบผสมผสาน (Hybrid Data Analysis: HDA) และการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ ชุดข้อมูลของผู้สมัครและผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารเหล่ากองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และตำรวจ ช่วงปีการศึกษา 2554 – 2558   


การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการจำแนกข้อมูลและการจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อการพยากรณ์แนวโน้มของผู้สมัครและผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพื่อศึกษาการมองเห็นภาพ และค้นพบรูปแบบเพื่อการขยายผลวางแผนการศึกษาทางทหาร จากการสร้างภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบการมองเห็นด้วยภาพตามแนวทางเทคนิคดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อการสำรวจข้อมูลและการอธิบายข้อมูลจากภาพที่มองเห็น แล้วเกิดการรับรู้เข้าใจและขยายความเข้าใจอย่างง่าย นำไปสู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของตัวแบบสถาปัตยกรรมระบบในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้นำผลที่ได้จากการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเหมาะสมสอดคล้องด้านเนื้อหา และความสามารถยอมรับการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้จากการแปลความหมายมาประกอบในกระบวนการวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและภาพรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83) และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาตัวแบบระบบดาต้าวิชวลไลเซชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาด้านการทหารอาชีพของไทย โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนายทหาร/เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลผู้สมัคร เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจการยอมรับการนำเทคโนโลยีไปใช้ที่มีต่อการพัฒนาตัวแบบระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) จากการทดสอบตัวแบบระบบสามารถทำงานได้ จากชุดข้อมูลตัวอย่างจริงและสามารถเปิดเผยได้ เป็นงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูล การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในมิติการศึกษาทางทหาร

 

ABSTRACT

This research, “Data Visualization System Architecture Model for Data Analysis of Applicants and Selected Applicants in Thai Professional Military Education”, was designed based on Document Research, Hybrid Data Analysis (HDA), and data selecting on specific specimens.

By developing the data visualization system and with technical data for visualization techniques to exploring data and to explain data from visualization, we expected to expand the understanding that leads to the process of designing and developing the structure of the system architecture model in this research. The researcher used data classification and data grouping techniques for predicting the tendency of applicants and candidates who have been selected as military preparatory cadets. Using the system model with data visualization techniques, the results of data analysis in term of content consistency, and the experts opinions on the data visualization system for applicants’ analysis, the researcher found that the consistency index of content and the overall opinions by experts is very good (average 0.83/1.00). Experts opinions on the development of the data visualization system is at the highest (average 4.29/5.00). And the results of the analysis of satisfaction and adoption of the data visualization system development model is at the highest level (average 4.37/5.00). Based on the system test and research results, when applying real sample data sets, it has been convinced that data analysis and visualization is one of information technology and computer systems that can be applied to augment selection process in military education plans.