Members of Learning Innovation Technology Lab

 

พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา

jayjay8599@hotmail.com

 

Research Interests:

  • Data Visualization

Published paper:

  • รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “แนวคิดพื้นฐานกระบวนการและเทคนิคสร้างภาพนามธรรมข้อมูล (Data Visualization: Basic Concept, Processes and Techniques)" วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 หน้า 73-83
  • พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา "การสำรวจเทคนิคการสร้างภาพนามธรรม: ความก้าวหน้าและการนำมาใช้งานสำหรับบริบททางทหาร", วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อนพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 13 พ.ศ. 2558.

 

  Dissertation Title:  ระบบดาต้าวิชวลไลเซชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาด้านการทหารอาชีพของไทย (A Data Visualization of Candidates and Accepted Candidates in Thai Professional Military Education)
  Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์