โครงสร้างและแผนการเรียนหลักสูตร Ph.D.IT.

หลักสูตร แบบ 1.1เน้นการทำวิทยานิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต หลักสูตรแบบ1(แบบ1.1)
วิทยานิพนธ์
48
รวม
48

 

หลักสูตร แบบ 2.1ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต หลักสูตรแบบ2(แบบ2.1)

วิชาเสริมพื้นฐาน
NC
วิชาบังคับ
12
วิทยานิพนธ์
36

 

 

 

การสำเร็จการศึกษา

แบบ 1.1เน้นการทำวิทยานิพนธ์

แบบ 2.1ศึกษารายวิชาและรทำวิทยานิพนธ์

การตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา