รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมาวิชาการ (PhDIT) ปีการศึกษา 2557
1
 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีระบบสารสนเทศแตกต่างกัน ......ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ สุรศักดิ มังสิงห์
2
 Ontology-Based Image Retrieval by SPARQL Query for Clenical Laboratory ..... Ronnarong Kaewprasert and Surasak Mungsing
3
การพัฒนาตัวแบบการจำแนกความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล .....จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์ สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ อนงค์นาฏ ศรีวิหก
  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมาวิชากา (MSI) ปีการศึกษา 2557
1
-