ประกาศหลักเกณ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหลักสูตร M.S.IT และ Ph.D.IT
Ph.D.IT.: เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก (ก่อนรหัส 59)
Ph.D.IT.: เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก (สำหรับรหัส 59-60)
Ph.D.IT.: เกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก (สำหรับรหัส 61 เป็นต้นไป)
 
M.S.IT.: เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพน์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท (สำหรับรหัส 61 เป็นต้นไป)
M.S.IT.: เกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ปริญญาโท (สำหรับรหัส 61 เป็นต้นไป)