แบบฟอร์ม บัณฑิตวิทยาลัย (บว.)
บว..1 แบบการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
บว. 2 แบบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว. 3 แบบขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
บว. 4 แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
บว. 5 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
บว. 6 แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์