สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2555
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเ (Information Technology)
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับประเมินระดับการยอมรับและความไว้วางใจของการให้บริการเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในกองทัพอากาศ.....ชลธิศ อินทร์เนื่อง
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเฝ้าระวังความล้มเหลวของโครงการซอฟต์แวร์..................ดำรงค์ชัย พลับจ่าง
โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี..................น้ำหนึ่ง กล้าหารญ
โมเดลตัวชี้วัดและโปรแกรมตรวจประเมินความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย.................ปิยะพงศ์ ทองบุญ
แอพพลิเคชั่นพจนานุกรมภาษาไทยบนแอนดรอยด์โดยอ้างอิงราชบัณฑิตยสถาน...................ธัญพิชชา บัวทอง
การบริหารการใช้การลงบันทึกเหตการณ์เข้าออกตามระบบการตั้งชื่อโดเมนเพื่อทดแทนการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัณณัติว่าด้วยการกระทำผิดเกกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550...................ทิวากร เหล่าพูลสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
ระบบบริหารจัดการร้านอาหารบนแอนดรอย์แท็บเล็ต...................กวีศักดิ์ บัวยฤทธิ์
ระบบการจัดการและบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล........................บุญยิ่ง เมืองชื่น
ระบบการติดตามปัญหาข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์..........................กิติพงษ์ อินหม่อม
ระบบบริหารจัดการบันทึกคะแนนสมาชิกออนไลน์..........................สิทธิพร แสงเรือง
ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายบัญชีครัวเรือน...............................................วรากรณ์ เจริญมาก
ระบบควบคุมการดำเนินคดี.............................................................วุฒิไกร พรชัย
 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System)
การประยุกต์ใช้แค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอสินค้าอะไหล่ทดแทนเครื่องยนต์การเกษตร กรณีศึกษา บริษัท เอสเค แอนด์ ซัน เอ็นจิ้นพาร์ท จำกัด..........................................................................................................,.......................ชลัลธร สว่างเมฆ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่คำสอนของศาสนาอิสลาม ..................................จิรัฐ พลอยดี
การพฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการฝึกอบรม.............................................................,.......................................สุมาลี ถวายสินธิ์
ระบบจัดการข้้อมูลเครือข่ายพื้นฐานสำหรับหน่วยงานไปรษณีไทย.............................................................ดุจเดือน ลิมาลัย
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสื่อภายในหน่วยงาน กรณีศึกษาฝ่ายสื่อสารการตลาด.......................................นันทวัน บัวสุวรรณ
ระบบเช่าชมวีดีโอออนไลน์................................................................................,.......................................ชวัล เตชะเสน