สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557
  สาขาวิชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
1
 ระบบเว็บฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม : กรณีศึกษาสุขนิภาคลินิก  ......ธัณพิสิทธิ์ วงศ์ทองศรี และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
2
  ระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัท หาญจงกลวิศวกรรม จำกัด..... ร.ท.ปรียกิติ์ เยาวภัทรศิริและ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
3
การพัฒนาช่องทางสาหรับสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ะดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยเว็บบล็อก.....  พงศ์อินทร์ ชูสุวรรณ์ และดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
4
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน..... ประกิจ มีบัณฑิต และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
5
ระบบประเมินค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสำหรับกรมกำลังพลทหารบก.....อลงกรณ์ สุภารส และ เทพฤทธ์ิ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ส
6
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์สาหรับสานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานประกันสังคม...... ธนากร ชัยวิชู และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
7
การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมออนไลน์........ญาดา ฉิมจำเริญ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย
8
ระบบออนไลน์สำหรับการสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศสำหรับกรมแผนที่ทหาร..... พันตรี ชลธิศ เหมะธุลิน และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนวงศ์
9
การวิเคราะห์และทานายพฤติกรรมการทาประกันชีวิต.... จันทร์พร ดาวลอย และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
10
  การวิเคราะห์และทานายพฤติกรรมการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายจากเพศ ช่วงอายุ และภูมิภาค ......ณัฐวุฒิ แก้วอัสดร และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
11
การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ออนไลน์...... ภิญญดา สหชาติชัย1และ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
12
 การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับขายน้าหอมออนไลน์......  สุพรรษา มากชิตและ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information System)
1
ระบบบริหารสถานะภาพการทำงานของบุคลากร......อานนท์ จันทร์เกษม
2
การพัฒนาระบบสารสนเทศสา หรับการประเมินระดับความเสี่ยงและความพร้อม ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร…..วิภารัตน์ ปทักขินัง รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
3
การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายอาวุธปืน  ….. กฤษณ์ กองแก้วและ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
4
ระบบวิเคราะห์การบริโภคอาหารเพื่อวิเคราะห์ดัชนีมวลกายและปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ......สุกิจ อนุชาชาติ และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
5
พัฒนาระบบข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผ่านเว็บกรมที่ดิน........สุริยา สุดลาภา และสุรศักดิ์ มังสิงห์
6
การพัฒนากรอบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูล กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ….. วรวุฒิ เจ็งสืบสันต์ และ เทพฤทธ์ิ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
7
การพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์ยอดขาย โดยใช้โปรแกรม Qlikview for Windows…... จันทิมา สุขปิง และ นิเวศ จิระวิชิตชัย
8
การพัฒนาระบบข่าวกรองทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้ MICROSTRATEGY…..นางสาวฉัตรอาภรณ์ ศรพรหมวิเศษ และ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
9
การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายหนังสือ BK BookStore ……นางสาวกนกรดา นิ่มละมูลและ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
10
การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน.........ศุภชัย ชัยชุมพล และสุรศักดิ์ มังสิงห์
11
ระบบข่าวกรองทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้ TABLEAU…..นายอดิเทพ โตอดิเทพย์ และ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
12
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์โดยการประยุกต์ใช้ ITIL ในการรับแจ้งปัญหา เพื่อการสนับสนุนสายงานด้านไอที…..ดนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์ และ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
13
ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ผู้เรียน............เมธัส ภูวมาส
14
การพัฒนาระบบข่าวกรองทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้ BUSINESS….. นางสาวเบญจพร เชื้อแก้ว และ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
15
ระบบข่าวกรองทางธุรกิจเพื่อใช้วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย กรณีศึกษา บริษัทจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป......เอกราช มูลสาร และ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย